جستجو
   
  Delicious RSS ارسال به دوستان خروجی متنی
  کد خبر : 234334
  تاریخ انتشار : 5 اسفند 1396 9:22
  تعداد بازدید : 550

  تازه های کتاب های فارسی بهمن ماه 96

  تازه های کتاب های فارسی بهمن ماه 96

  رکورد

  رده بندي کنگره

  عنوان - پديدآور - وضعيت نشر

  ۹۹۰۲

  HV‎ ۸۰۷۹‎ /پ۹ن۳

  بايسته هاي مقابله با پولشويي در بانک ها و موسسات اعتباري غير بانکي ايران/ مجيد نجات زادگان؛ با مقدمه عباس شيخ الاسلامي، حميدرضا ميرزاجاني.- تهران: خرسندي، ۱۳۹۶.

  ۹۹۰۳

  KMH‎ ۸۵۸‎ /ش۹4‎ح۷

  حقوق قراردادها: انعقاد، آثار و انحلال/ عبدالحسين شيروي.- تهران: سازمان مطالعه و تدوين کتب علوم انساني دانشگاه ها(سمت)، پژوهشکده تحقيق و توسعه علوم انساني، ۱۳۹۶.

  ۹۹۰۴

  KMH‎ ۹۶۲‎ /س۸ح۷

  حقوق بازار سرمايه/ محمد سلطاني.- تهران: سازمان مطالعه و تدوين کتب علوم انساني دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقيق و توسعه علوم انساني، ۱۳۹۵.

  ۹۹۰۵

  HV‎ ۸۶۸۸‎ /ه۸د۲

  دانش نامه عدالت ترميمي: مجموعه مقاله هاي همايش بين المللي عدالت ترميمي و پيشگيري از جرم/ گردآورندگان معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضائيه، [شهرداري تهران] معاونت فرهنگي اجتماعي، سازمان تعزيرات حکومتي، مرکز تحقيقات کاربردي پليس پيشگيري ناجا؛ [دانشکده حقوق دانشگاه تربيت مدرس]، زيرنظر محمد فرجيها؛ ويراستاران علمي ايمان رحيمي پور...[و ديگران].- تهران: نشر ميزان، ۱۳۹۶.

  ۹۹۰۶

  KMH‎ ۳۱۲۷‎ /م۵م۳

  [ايران. قوانين و احکام]

  مجموعه محشاي قوانين و مقررات محيط زيست/ تحقيق و تدوين علي مشهدي؛ با ديباچه محمود نصراله زاده.- تهران: خرسندي، ۱۳۹۶ -.

  ۹۹۰۷

  KMH‎ ۴۴۰‎ /د۸ر۹

  رويه قضايي شعب ديوان عدالت اداري در رسيدگي به برخي دعاوي مرتبط با تامين اجتماعي به انضمام گزيده آراء/ مولف محمدرضا دلاوري.- تهران: جنگل: جاودانه، ۱۳۹۶.

  ۹۹۰۸

  K‎ ۱۳۵۸‎ /ق۴و۶

  وضعيت حقوقي شرکا در قراردادهاي جوينت ونچر/ مجيد قرباني زليخائي؛ با ديباچه محمدرضا پاسبان.- تهران: جنگل: جاودانه، ۱۳۹۶.

  ۹۹۰۹

  KMH‎ ۲۰۰۰‎ /ي۲الف۶

  اصول و معيارهاي تفسير قضايي در حقوق عمومي/ نويسندگان اسدالله ياوري، مهدي مرادي برليان، پرهام مهرآرام؛ ناظر علمي فرهاد ايران پور.- تهران: قوه قضائيه، مرکز مطبوعات و انتشارات، ۱۳۹۶.

  ۹۹۱۰

  JQ‎ ۱۰۸۰‎ /ش۲چ۹

  چين: روابط با آمريکا و ايران (فرايندهاي تاثيرگذاري و تاثيرپذيري)/ بهزاد شاهنده؛ مرکز مطالعات عالي بين المللي دانشکده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران، با همکاري بنياد حقوقي ميزان..- تهران: نشر ميزان، ۱۳۹۶.

  ۹۹۱۱

  KZA‎ ۱۵۵۵‎ /م۳ح۷

  حقوق استفاده هاي غير کشتيراني از آبراه هاي بين المللي؛ مطالعه موردي رودخانه هاي مرزي و مشترک ايران/ فريده محمدعلي پور.- تهران: نشر ميزان، ۱۳۹۶.

  ۹۹۱۲

  HD‎ ۹۵۷۶‎ /الف۹ک۹

  قراردادهاي مشارکت در توليد در صنعت نفت ايران/ تاليف روح الله کهن هوش نژاد؛ با ديباچه اي از داوود منظور.- تهران: خرسندي، ۱۳۹۶.

  ۹۹۱۳

  K‎ ۳۸۳۰‎ /ز۲د۲

  داوري هاي سرمايه گذاري خارجي و دعاوي متقابل/ محسن زارعي.- تهران: خرسندي، ۱۳۹۶.

  ۹۹۱۴

  JZ‎ ۱۳۰۵‎ /د‎2‎ن۶

  نظريه هاي روابط بين الملل/ تيم دان، استيو اسميت، مليجا کورکي؛ مترجمان عبدالمجيد سيفي، شهرزاد مفتوح.- تهران: نشر ميزان، ۱۳۹۶.

  ۹۹۱۵

  HF‎ ۱۵۸۶‎ /۴۹ض۹

  ضوابط سرمايه گذاري در سازمان تجارت جهاني/ عليرضا پوراسماعيلي.- تهران: نشر ميزان، ۱۳۹۶.

  ۹۹۱۶

  HG‎ ۱۷۱۰‎ /ع۲م۵

  مسئوليت حقوقي بانک ها در تراکنش هاي الکترونيکي وجوه/ محبوبه عبدالهي.- تهران: خرسندي، ۱۳۹۶.

  ۹۹۱۷

  HM‎ ۷۴۱‎ /ع۶ح۸

  حمايت از حريم خصوصي در شبکه هاي اجتماعي مجازي/ شيما عطار.- تهران: خرسندي، ۱۳۹۵.

  ۹۹۱۸

  HV‎ ۹۲۷۶‎ /۵۹ج۲

  جايگزين هاي حبس در انگلستان و ويلز، آلمان و ترکيه (مطالعه تطبيقي)/ تاليف اوزنور سوديرن؛ برگردان حميدرضا دانش ناري، حامد صفايي آتشگاه.- تهران: نشر ميزان، ۱۳۹۶.

  ۹۹۱۹

  KMH‎ ۴۶۱۰‎ /خ۵گ۷

  گفتارهايي در آيين دادرسي کيفري: دعواي ضرر و زيان ناشي از جرم و تخلف/ افضل خسروي؛ [به سفارش] سازمان تعزيرات حکومتي، معاونت توسعه مديريت و منابع، اداره کل آموزش و پژوهش.- تهران: نشر ميزان، ۱۳۹۶.

  ۹۹۲۰

  KMH‎ ۴۶۱۰‎ /پ۲الف۷

  افتراقي شدن دادرسي کيفري/ مصطفي پاک نيت.- تهران: نشر ميزان، ۱۳۹۶.

  ۹۹۲۱

  KMH‎ ۴۴۰۴‎ /آ۷س۹

  سياست جنايي قضايي ايران در قبال جرم تحصيل مال از طريق نامشروع/ تاليف سامان آقالارثالث.- تهران: نشر ميزان، ۱۳۹۶.

  ۹۹۲۲

  KMH‎ ۱۱۶۰‎ /ز۴ح۸ ۱۳۹۴

  حمايت هاي حقوقي از پديدآورندگان نرم افزار/ ستار زرکلام، محمدحسن محوري.- تهران: سازمان مطالعه و تدوين کتب علوم انساني دانشگاهها (سمت)،مرکز تحقيق و توسعه علوم انساني، ۱۳۹۴.

  ۹۹۲۳

  KZ‎ ۵۶۷۵‎ /ت۷الف۲

  ابعاد حقوقي توافق هسته اي وين (برجام)/ مولفان مصطفي تقي زاده انصاري، سهيلا محمدي.- تهران: مجد، ۱۳۹۶.

  ۹۹۲۴

  KZ‎ ۵۶۷۵‎ /الف۷ح۷

  حقوق و تکاليف هسته اي ايران بر اساس معاهده ان. پي. تي./ مريم افشاري، پروانه بهمني.- تهران: خرسندي، ۱۳۹۶.

  ۹۹۲۵

  KMH‎ ۷۳۷‎ /ت۹س۹

  سند مالکيت در نظام حقوقي ايران/ تاليف ابوالفضل تيموري آسفيچي.- تهران: جاودانه: جنگل، ۱۳۹۶.

  ۹۹۲۶

  K‎ ۳۴۰۰‎ /ر۶م۵

  حق بر مشارکت و استماع در تصميم هاي اداري (حقوق عمومي)/ تاليف حسين رضائي.- تهران: جنگل: جاودانه، ۱۳۹۶.

  ۹۹۲۷

  KMH‎ ۴۲۸۶‎ /ب۹آ۵

  آسيب شناسي قوانين مربوط به جرايم اقتصادي در نظام حقوقي ايران/ حميد بهره مند؛ به سفارش پژوهشگاه قوه قضاييه.- تهران: قوه قضائيه، مرکز مطبوعات و انتشارات، ۱۳۹۶.

  ۹۹۲۸

  K‎ ۳۷۰۲‎ /م۲ح۷

  حقوق قراردادهاي بين المللي ورزشي/ تاليف و ترجمه جليل مالکي، احسان لامع.- تهران: خرسندي، ۱۳۹۶.

  ۹۹۲۹

  KJV‎ ۴۷۹۵‎ /۳۹ت۴

  ترجمه کد عدالت اداري فرانسه (بخش قانون)/ [کورين لوپاژ]؛ مترجم روح الله موذني.- تهران: مجد، ۱۳۹۶.

  ۹۹۳۰

  KZ‎ ۶۳۷۶‎ /ح۵م۵

  مسووليت کيفري صلح بانان سازمان ملل متحد/ اميرحسين حسيني؛ [به سفارش] دفتر مطالعات سياسي و بين المللي.- تهران: وزارت امور خارجه، اداره نشر، ۱۳۹۵.

  ۹۹۳۱

  JZ‎ ۱۳۱۰‎ /ظ۴د۹

  دوران گذار روابط بين الملل در جهان پسا غربي/ محمدجواد ظريف، سيدمحمدکاظم سجادپور، عباداله مولايي؛ [براي] مرکز آموزش و پژوهش هاي بين المللي.- تهران: وزارت امور خارجه، اداره نشر، ۱۳۹۵.

  ۹۹۳۲

  BP‎ ۱۹۸‎ /۶۴د۹

  تبيين فقهي - حقوقي معاونت در جرم از طريق ترک فعل/ تاليف محسن ديبانژاد.- تهران: مجد، ۱۳۹۶.

  ۹۹۳۳

  KMH‎ ۱۷۰۴‎ /الف۹پ۹

  پيشينه رويه قضايي در ايران در ارتباط با آيين دادرسي مدني/ [تدوين] مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائيه.- تهران: قوه قضائيه، مرکز مطبوعات و انتشارات، ۱۳۹۶.

  ۹۹۳۴

  KMH‎ ۴۹۴‎ /۷ /الف۹پ۹

  پيشينه رويه قضايي در ايران در ارتباط با قانون مدني/ [تدوين] مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائيه.- تهران: قوه قضائيه، مرکز مطبوعات و انتشارات، ۱۳۹۶.

  ۹۹۳۵

  KMH‎ ۳۸۰۰‎ /الف۹پ۹

  پيشينه رويه قضايي در ايران در ارتباط با قانون مجازات اسلامي/ [گردآوري و تدوين] مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاييه.- تهران: قوه قضائيه، مرکز مطبوعات و انتشارات، ۱۳۹۶.

  ۹۹۳۶

  KMH‎ ۴۶۱۰‎ /الف۹پ۹

  پيشينه رويه قضايي در ايران در ارتباط با آيين دادرسي کيفري/ [تدوين] مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاييه.- تهران: قوه قضاييه، مرکز مطبوعات و انتشارات، ۱۳۹۶.

  ۹۹۳۷

  KZ‎ ۶۳۸۵‎ /ت۴ق۹

  قواعد حقوقي حاکم بر مخاصمات مسلحانه بين المللي در نبردهاي زميني (بنيادين - کاربردي)/ تاليف عباس تديني.- تهران: مجد، ۱۳۹۶.

  ۹۹۳۸

  k‎ ۳۴۰۰‎ /ع۶ح۷

  حقوق اداري تطبيقي اداره خوب: مطالعه تطبيقي نظام حقوقي ايران و اتحاديه اروپا/ فرامرز عطريان.- تهران: نشر ميزان، ۱۳۹۶.

  ۹۹۳۹

  KMH‎ ۱۵۷۲‎ /م۳ج۲

  جايگاه اصل بي طرفي در قانون آيين دادرسي کيفري جديد/ عادل محمدي، الناز چلونگر، مهسا اکبيا.- تهران: خرسندي، ۱۳۹۶.

  ۹۹۴۰

  KMH‎ ۳۸۵۱‎ /خ۵ن۷

  نقش رکن رواني در رابطه سببيت/ محمدمهدي خسروي سليم.- تهران: نشر ميزان، ۱۳۹۶.

  ۹۹۴۱

  K‎ ۸۳۲‎ /م۷ط۸

  طلب مشترک/ رسول ملکوتي.- تهران: مجد، ۱۳۹۶.

  ۹۹۴۲

  KMH‎ ۸۳۳‎ /خ۵ق۴

  مطالبه خسارات معنوي متوفي (در حقوق اسلام و ايران)/ تأليف فاطمه قدرتي.- تهران: مجد، ۱۳۹۶.

  ۹۹۴۳

  HV‎ ۷۹۳۶‎ /ب۴ر۶

  مفهوم خطرناکي در گستره ي علوم جنايي/ سودابه رضواني.- تهران: نشر ميزان، ۱۳۹۶.

  ۹۹۴۴

  HV‎ ۸۵۵۰‎ /۲۸ر۲

  راهبردهاي کاهش جمعيت زندان ها/ علي غلامي، پيمان حسني؛ [به سفارش] مرکز مطالعات راهبردي و مديريت تحول قوه قضاييه، با همکاري بنياد حقوقي ميزان.- تهران: نشر ميزان، ۱۳۹۶.

  ۹۹۴۵

  KMH‎ ۸۳۹‎ /م۷م۵

  مسئوليت مدني دولت/ تاليف رسول ملکوتي.- تهران: مجد، ۱۳۹۶.

  ۹۹۴۶

  HG‎ ۳۸۵۱‎ /خ۹ف۲

  فارکس و جايگاه آن در تجارت جهاني/ تاليف امير خواجه زاده، فهيمه وثوقي.- تهران: مجد، ۱۳۹۶.

  ۹۹۴۷

  KMH‎ ۱۷۱۰‎ /الف‎2‎آ۹

  آيين دادرسي مدني ۳: طواري دادرسي (امور اتفاقي)/ تاليف حميد ابهري.- تهران: مجد، ۱۳۹۶.

  ۹۹۴۸

  K‎ ۱۵۳۰‎ /ط۲م۲

  ماهيت و آثار حقوقي قراردادهاي مجوز بهره برداري در حقوق ايران و حقوق تجارت بين الملل/ مولفان شيلا طاهري، سيد کويستان شريفي.- تهران: مجد، ۱۳۹۶.

  ۹۹۴۹

  KMH‎ ۴۴۱۵‎ /ب۲م۳

  محشاي قانون جرم سياسي (مصوب ۲۰/۲/۱۳۹۵)/ مولفان رامين بايرامي آرباطان، زهرا فلاحي سامبران.- تهران: مجد، ۱۳۹۶.

  ۹۹۵۰

  KMH‎ ۱۲۲۰‎ /ک۴ع۸

  علائم تجاري در حقوق ايران بر اساس قانون ثبت اختراعات، طرح هاي صنعتي و علائم تجاري ۳/۱۱/۱۳۸۶/ تاليف محمدحسين کريمي.- تهران: مجد، ۱۳۸۹.

  ۹۹۵۱

  KMH‎ ۴۰۴۹‎ /الف۷ج۴

  جرايم عليه شخصيت معنوي اشخاص/ مولفان محمدرضا الهي منش، محسن مرادي اوجقاز.- تهران: مجد، ۱۳۹۶.

  ۹۹۵۲

  KMH‎ ۸۳۹‎ /ص۷م۵

  مسئوليت مدني (الزامات خارج از قرارداد)/ سيدحسين صفايي، حبيب الله رحيمي.- ويرايش ۳.- تهران: سازمان مطالعه و تدوين کتب علوم انساني دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقيق و توسعه علوم انساني، ۱۳۹۶.

  ۹۹۵۳

  KMH‎ ۵۰۰‎ /ن۹4‎ح۷

  حقوق شهروندي زنان در ايران بين دو انقلاب/ مولفان هادي نوري، صديقه مسيب نيا فخبي.- تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه، ۱۳۹۶.

  ۹۹۵۴

  KZ‎ ۳۴۱۰‎ /ش۹ن۶

  نظام حقوق بين الملل: وحدت درعين کثرت/ آرامش شهبازي؛ با ديباچه قاسم زماني.- تهران: موسسه مطالعات و پژوهشهاي حقوقي شهردانش، ۱۳۹۶.

  ۹۹۵۵

  HV‎ ۶۴۳۱‎ /ق۹ق۴

  قربانيان تروريسم در حقوق بين الملل/ تاليف مرتضي قهرماني منامن.- تهران: موسسه مطالعات و پژوهشهاي حقوقي شهر دانش، ۱۳۹۶.

  ۹۹۵۶

  K‎ ۵۶۴‎ /الف۹‎ ش۸

  قانون گذاري در فضاي سايبر از منظر حقوق بين الملل/ تاليف احسان شکيب نژاد؛ با ديباچه سيدياسر ضيايي.- تهران: موسسه مطالعات و پژوهشهاي حقوقي شهر دانش، ۱۳۹۶.

  ۹۹۵۷

  KMH‎ ۱۲۷۰‎ /م۹م۳

  [ايران. قوانين و احکام]

  مجموعه قوانين و مقررات تامين اجتماعي/ تدوين کننده پژوهشکده حقوقي شهر دانش.- تهران: موسسه مطالعات و پژوهش هاي حقوقي شهر دانش، ۱۳۹۶.

  ۹۹۵۸

  K‎ ۱۱۵۰‎ /الف۲م۵

  مسئوليت مدني متصدي در قراردادهاي حمل و نقل دريايي بين الملل/ نگارندگان ناصر ابراهيم پور باصر، هستي حسن زاده.- تهران: موسسه مطالعات و پژوهشهاي حقوقي شهر دانش، ۱۳۹۶.  نظر شما  نمایش غیر عمومی
  تصویر امنیتی :
تعداد بازدید کنندگان کل :
تا کنون :
215143787
اکنون :
75